Reglement

for deltakelse i Hordablæsten

Viktigste endringer/presiseringer:

 • Punkt 2: Endret navn på klasser for solister og ensembler.
 • Punkt 2: Kun solister kan ha akkompagnatør, ikke ensembler.
 • Punkt 3: Søknad om å delta når en er eldre enn 19 år vil ikke bli innvilget.
 • Punkt 3: I generasjonskorps kan man nå ha med inntil 8 voksne (tidligere 5).

1) PÅMELDING

 • Påmelding og innbetaling av startkontingent skal skje skriftlig i henhold til frister i invitasjon. Innbetalt påmeldingsavgift refunderes ikke ved avmelding senere enn 6 uker før konkurransedagen.

2) DIVISJONS- KLASSEINNDELING

Korpset velger selv divisjon ut fra musikkorpsets musikalske nivå. I solistklassene er det lov å ha med akkompagnatør. I ensembleklassene er det ikke lov å ha med akkompagnatør.

Solister og ensembler deles i klasse på bakgrunn av alder.

Ensembler:

 • Ensemble klasse Junior. Det året deltakerne fyller 11 år og yngre.
 • Ensemble klasse 12/13: Det året deltakerne fyller 12 år og 13 år
 • Ensemble klasse 14/15: Det året deltakerne fyller 14 år og 15 år.
 • Ensemble klasse 16/17: Det året deltakerne fyller 16 år og 17 år.
 • Ensemble klasse 18/19: Det året deltakerne fyller 18 år og 19 år.

Solister:

 • Solist klasse 11: Det året deltakerne fyller 11 år og yngre.
 • Solist klasse 12: Det året deltakerne fyller 12 år.
 • Solist klasse 13: Det året deltakerne fyller 13 år.
 • Solist klasse 14: Det året deltakerne fyller 14 år.
 • Solist klasse 15: Det året deltakerne fyller 15 år.
 • Solist klasse 16: Det året deltakerne fyller 16 år.
 • Solist klasse 17: Det året deltakerne fyller 17 år.
 • Solist klasse 18: Det året deltakerne fyller 18 år.
 • Solist klasse 19: Det året deltakerne fyller 19 år.

3) KRITERIER FOR DELTAKELSE

 • Musikkorpset skal være tilsluttet NMF.
 • Alle utøvere skal være registrerte i NMFs database som medlemmer i det musikkorpset de deltar med i konkurransen.
 • Musikanter kan delta i klasser for skolekorps t.o.m. det året de fyller 19 år. Det er ingen nedre aldersgrense. Søknader om dispensasjon for å ha med musikanter som er eldre enn tillatt aldersgrense i skolekorpsklassene vil ikke bli innvilget.
 • I generasjonskorpsklassen deltar korps som er registrert som generasjonskorps i NMFs database. Skolekorps som ønsker å delta i denne klassen, kan ha med inntil åtte voksne. Disse skal ikke være profesjonelle musikere.
 • Korps må søke om dispensasjon dersom en musikant ønsker å spille med flere korps i konkurransen. Det forutsettes at musikanten er registrert som medlem i alle korpsene. Det blir ikke tatt hensyn til spilletider ved deltakelse med flere korps. Søknad sendes til NMF Hordaland.
 • To eller flere skolekorps kan etter begrunnet søknad til administrasjonen delta som en enhet. Alle medlemmene i de samarbeidende korpsene skal i slikte tilfeller ha anledning til å delta.
 • Det forutsettes at det er innbetalt kontingent, forsikring og påmeldingsavgift for alle korpsene som deltar.

4) DELTAKERLISTE

 • En liste fra hvert musikkorps over medlemmer som skal delta i konkurransene skal være NMF i hende i henhold til oppgitte frister. Deltakerkorpsene er selv ansvarlig for overholdelse av frister.

5) BEDØMMELSE

 • Det kan gis opp til 100 poeng for en framførelse.
 • Dommernes avgjørelser er endelig og kan ikke omgjøres.
 • Juniorkorps får musikalsk vurdering på prestasjon, og 1.-3 plass blir premiert. De øvrige korpsklassene får musikalsk vurdering på prestasjon, poeng og plassering
 • Solister og ensembler får musikalsk vurdering. 1.-3. plass blir premiert, og 4.-6. plass blir plassert. Dersom det er færre enn 10 deltakere i en klasse, blir kun de tre beste plassert og premiert.

6) VED SYKDOM

 • Ved akutt sykdom etter at fristen for innlevering av deltakerlisten er ute kan vikar settes inn etter skriftlig dispensasjonssøknad vedlagt legeattest.
 • Det forutsettes at vikaren inngår på samme instrument og er innenfor aldersgrensen.

7) PROTESTER

 • Eventuelle protester vedrørende overtredelse av reglementet må dokumenteres og skal skje skriftlig til NMF innen 48 timer etter at resultatene er offentliggjort. Protester avgjøres av administrasjonen i NMF Hordaland.

8) KONTROLL

 • Deltakelse i Hordablæsten innebærer at gjeldende reglement og retningslinjer er akseptert og blir etterfulgt.
 • NMF har rett til å utøve kontroll med hensyn til alle deler av reglementet.

9) KONSEKVENSER VED BRUDD PÅ REGLEMENTET

 • Blir deltakerne funnet skyldig i å ha opptrådt i strid med konkurransereglementet eller retningslinjer kan det medføre diskvalifikasjon for hele musikkorpset/ensemblet.

10) FORTOLKNING AV REGLEMENT

 • Uenighet om fortolkning av reglementet forelegges Regionstyret for avgjørelser.

11) ANKE BEHANDLING

 • Regionstyret er ankeinstans. Ankeinstans gis muligheter til å utøve skjønn i behandlingen av ankene.

Formål med Hordablæsten

Musikanter, dirigenter, ledere og arrangører skal legge til rette for at deltakelsen er forankret på rettferdighet og gode moralske verdier.

MUSIKKORPS SKAL OPPLEVES SOM EN INTERESSANT, SPENNENDE OG UTVIKLENDE HOBBY

Konkurransedeltakelsen kan øke motivasjonen for musikkutøvelse og føre til en berikelse av musikkopplevelsen.

HEVE NIVÅET BLANT MUSIKKORPSENE/ENSEMBLER/SOLISTER

Konkurransene bør være et delmål i tråd med en overordnet musikalsk målsetting som tar sikte på å heve det musikalske nivået hos hver enkelt utøver og blant korpsene som musikalske enheter. Musikkorpset kan prestere sammen og ta et felles ansvar for de mål som er satt.

STYRKE DEN ENKELTES SELVFØLELSE I FORHOLD TIL KORPSET/ENSEMBLER SOM HELHET

Under forberedelsene til en konkurranse vil alle kunne føle at de betyr noe for det musikalske resultatet, uavhengig av instrumentalt nivå – enkeltmedlemmets og musikkorpsets selvfølelse og identitet blir styrket.

STYRKE DEN ENKELTES ANSVARSFØLELSE FOR KORPSETS MÅL OG AKTIVITETER

Det musikalske resultatet er avhengig av at alle bidrar og oppfyller de krav og forpliktelser en deltakelse medfører. Alle medlemmer deltar i korpset på like vilkår og ingen skal motta honorar eller andre former for kompensasjon for deltakelse.

STYRKE DET SOSIALE FELLESSKAPET I KORPSET

Felles innsats mot felles mål kan bidra til å føre medlemmene tettere sammen.

SKAPE MER KONTAKT MELLOM KORPS

Konkurranser gir korps anledning til å oppleve seg selv i større sammenheng og åpner muligheten for utveksling av impulser til gjensidig fornyelse – fellesskap og nettverksbygging mellom musikkorps får en sentral plass.

PROFILERE KORPSBEVEGELSEN I SAMFUNNET

Konkurranser kan være et middel til å nå et bredere publikum og samtidig være gjenstand for mediaomtale, noe som er viktig for å markere seg i et stadig mer uoversiktlig kulturlandskap – musikkorps blir synlige.